Fundusze Europejskie

 

 

 

Wdrożenie nowej intensywnej technologii przerobu hałd w kopalniach odkrywkowych  w firmie Zakład Produkcji Kruszywa „CZARNA” S.C. Augustyn Pitak, Arkadiusz Pitak

 

PROGRAM OPERACYJNY

INTELIGENTNY ROZWÓJ

NA LATA 2014-2020

 

PODDZIAŁANIE 3.2.2

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

 

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii przerobu hałd o dużym zaglinieniu w kopalniach odkrywkowych dla złóż skał osadowych. W wyniku realizacji projektu będzie oferowany udoskonalony produkt jakim będą masy stabilizacyjne o uziarnieniu ciągłym o różnym stopniu rozdrobnienia.

Istotą technologii jest:

ü  zwiększenie efektywności przetworzenia urobku ze zwałowisk,

ü  całość odpadów zostanie przekształcona w produkty handlowe,

ü  minimalizacja oddziaływania na środowisko,

ü  umożliwienie dostępu do złoża, na którym znajdują się stare hałdy.

 

Efekty realizacji projektu:

Dzięki realizacji projektu firma podniesie swoją konkurencyjność na rynku krajowym i zagranicznym poprzez:

1)    Wdrożenie nowych i innowacyjnych procesów technologicznych w procesie produkcji,

2)    Wdrożenie do produkcji 4 nowych grup produktów, charakteryzujących się wysokimi właściwościami          i parametrami technicznymi.

3)    Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość produktów oraz wysoką efektywność procesu produkcyjnego,

4)    Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia urządzeń i czasu pracy),

5) Znaczące usprawnienie i podniesienie jakości procesu produkcyjnego dzięki wdrożeniu nowego ciągu technologicznego,

6)    Zapewnienie krótkiego czasu realizacji zamówień w wyniku pełnej automatyzacji produkcji,

7)     Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy,

8)    Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska,

9)  Umożliwienie wprowadzania innowacji produktowych i technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku.

 

W wyniku realizacji projektu będzie oferowany nowy produkt jakim będą masy stabilizacyjne o uziarnieniu ciągłym o różnym stopniu rozdrobnienia: masa stabilizacyjna 0- 10 mm, masa stabilizacyjna 0- 20 mm, masa stabilizacyjna 0- 40 mm, masa stabilizacyjna 0- 60 mm.

 

Kwota kwalifikowalna projektu: 8 600 000,00 zł

 

Kwota dofinasowania: 6 000 000,00 zł

 

                                                                                                                                  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Równia, dnia 24 lutego 2017 r.

Nazwa Zamawiającego:

 

Zakład Produkcji Kruszywa „CZARNA” S.C. Augustyn Pitak, Arkadiusz Pitak

Równia 33c, 38-700 Ustrzyki Dolne

NIP: 6890002414, REGON: 370202270

 

W związku z planowanym rozwojem przedsiębiorstwa Zakład Produkcji Kruszywa „CZARNA” S.C. Augustyn Pitak, Arkadiusz Pitak w oparciu o projekt“Wdrożenie nowej intensywnej technologii przerobu hałd w kopalniach odkrywkowych w firmie Zakład Produkcji Kruszywa „CZARNA” S.C. Augustyn Pitak, Arkadiusz Pitak”, realizowany w ramach działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, projekt nr: POIR. 03.02.02-00-0399/16, Zakład Produkcji Kruszywa „CZARNA” S.C Augustyn Pitak, Arkadiusz Pitak informuje o zakończeniu postępowania ofertowego nr 1/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. na:

 

wykonanie projektu wykonawczego zakładu przeróbczego oraz wykonanie, dostarczenie i uruchomienie urządzeń niezbędnych do wdrożenia technologii pn.: ”Wdrożenie nowej intensywnej technologii przerobu hałd w kopalniach odkrywkowych w firmie Zakład Produkcji Kruszywa „CZARNA” S.C. Augustyn Pitak, Arkadiusz Pitak ”.

W wyniku postępowania ofertowego do realizacji zamówienia wybrana została oferta wystawiona przez TONA FINANCE SP. ZO.O. SP. KOMANDYTOWA UL. HARCERSKA39, 41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, złożyła ofertę zgodną z wymogami Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w zapytaniu ofertowym nr 1/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.

 

 

 

Zapytanie Ofertowe


W związku z realizowanym projektem pod nazwą:

“Wzrost konkurencyjności ZPK Czarna Sp. z o.o. Sp. k poprzez wdrożenie nowego produktu”

Wniosek o dofinansowane nr RPPK.01.04.01-18-0188/19) współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP, RPO WP na lata 2014-2020
zapraszamy do składania ofert na dostawę “Mobilnego Przesiewacza” o parametrach określonych w załączniku nr 2 Specyfikacja Techniczna.

Informacja na temat wybranej oferty na dostawę fabrycznie nowego przesiewacza mobilnego:

1)      W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez POWERSTONE sp. z o.o. ; ul. Wrzesińska 16, 61-021 Poznań; NIP: 777-31-55-932; REGON: 301390519.w wysokości 1 140 000,00 netto.